0808 808 00 00 / macmillan.org.uk

Rhaglen gwella taith ganser ym Mhowys

Powys photo by Sue Glenn

Gofynnir i bobl sy’n byw gyda chanser ym Mhowys i rannu eu profiadau trwy raglen arloesol – y cyntaf o’i fath yng Nghymru – gyda’r nod o wella sut mae gofal a chefnogaeth canser yn cael eu darparu yn y sir.

Mae Gwella Taith Ganser ym Mhowys yn bartneriaeth rhwng Cymorth Canser Macmillan, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae’r bartneriaeth am sicrhau bod pob oedolyn yn y sir sydd â diagnosis o ganser yn gallu cael sgwrs â gweithiwr proffesiynol hyfforddedig am eu hanghenion a sut y gellir diwallu’r rhain orau.

Cerys Humphreys, Arweinydd Rhaglen Gwella’r Daith Ganser

Dywedodd Cerys Humphreys, Arweinydd Rhaglen Gwella’r Daith Ganser: “Rydym am i bawb ym Mhowys sy’n byw gyda chanser fyw bywyd mor llawn ag y gallan nhw. Trwy ddarparu cefnogaeth ymarferol, gorfforol, emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol ein bwriad yw y gall pobl wireddu’r hyn sydd o’r pwys mwyaf iddyn nhw.  Mae gwrando ar straeon, profiadau a chanfyddiadau pobl am eu taith ganser yn rhan hanfodol o’r rhaglen Gwella Taith Ganser.

Dros y misoedd nesaf byddwn yn ymgysylltu â nifer o randdeiliaid, gan gynnwys staff, er mwyn deall pa gefnogaeth holistaidd sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd i unigolion sy’n byw gyda chanser.  Rydym hefyd am gael sylwadau a syniadau ar sut beth fyddai model gofal integredig ym Mhowys er mwyn sicrhau fod llais gan unigolion sy’n byw gyda chanser, a bod eu anghenion yn cael eu diwallu.”

Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau Macmillan yng Nghymru

Dywedodd Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau Macmillan yng Nghymru:

“Yn aml mae cael diagnosis o ganser yn creu nifer o bryderon – nid dim ond gofidiau am sut y bydd eu triniaeth yn effeithio ar eu hiechyd a’u lles, ond hefyd pethau ymarferol megis dychwelyd i’r gwaith, talu biliau a byw gyda’r effeithiau tymor hir. Mae hyn yn arbennig o wir gan ein bod bellach yn wynebu effaith Covid-19 sy’n effeithio ar bob agwedd o’n bywydau.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â thîm y rhaglen ar ICJPowys@powys.gov.uk neu cysylltwch â Sue Ling, Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu  ar 01597 826043.

Logos for Powys Teaching Health Board, Powys County Council and Macmillan Cancer Support